Coñeces o Plan PIVE 3?

6/08/2013

O Plan PIVE-3 mantén as principais características da edición anterior, que logrou a substitución de preto de 150.000 vehículos e uns aforros anuais de 78 millóns de litros de combustible e 262 mil toneladas de CO2. Na primeira fase, que contaba cun orzamento de 75 millóns de euros, substituíronse preto de 75.000 vehículos. En total, o Goberno destinou case 300 millóns de euros ao tres convocatorias deste Programa de incentivos á compra de vehículos de maior eficiencia enerxética.


Os programas de apoio á renovación do parque de vehículos mostráronse como unha das medidas máis efectivas para a redución do consumo enerxético, con efectos adicionais positivos en materia ambiental e de seguridade viaria.

O Plan PIVE 3 estará vixente desde o 28 de xullo de 2013, e terá unha vixencia dun ano de duración ou até o esgotamento dos fondos. Segundo cálculos do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), o aforro enerxético asociado a esta nova convocatoria do Programa PIVE, ascenderá a uns aforros anuais de 36 millóns de litros de combustible e 122 mil toneladas de CO2.

Beneficiarios e contía das axudas

Poderán beneficiarse das axudas do Plan PIVE-3 particulares, profesionais autónomos, microempresas e PEMES.

O beneficiario obterá a subvención directamente mediante o desconto correspondente no punto de adquisición do novo vehículo, que deberá estar adherido ao Plan mediante un procedemento regulado e publicado na páxina web www.idae.es. Aqueles concesionarios xa adheridos á segunda convocatoria, estarano automaticamente nesta terceira. Os cidadáns poderán consultar a listaxe de establecementos adheridos nesa mesma páxina.

A contía da axuda pública achegada polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo é de 1.000 euros por vehículo, aos que se sumará o desconto que ha de aplicar o fabricante ou punto de venda do novo vehículo incentivable na factura de compravenda e que será, como mínimo, doutros 1.000 euros.

Para o caso de familias numerosas e exclusivamente para vehículos con máis de cinco prazas, elévase a axuda pública a 1.500 euros, así como o desconto que ha de aplicar o punto de venda, resultando unha contía para os beneficiarios de polo menos 3.000 euros.

Requisitos para acollerse ás axudas

Os vehículos susceptibles de acollerse ao programa serán novos e deberán cumprir os seguintes requisitos:

Vehículos de turismo (categoría M1):

Convencionais, híbridos, híbridos enchufables e eléctricos de autonomía estendida (propulsados total ou parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina ou gasóleo e eléctricos), que á data de solicitude da axuda atópense clasificados como clase A ou B na ?Base de Datos do IDAE de consumo de carburantes e emisións de CO2 de coches novos? segundo recolle o Real Decreto 837/2002 e a Directiva 1999/94/CE de etiquetaxe de turismos.

Eléctricos puros.

Propulsados por motores de combustión interna que poidan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás ?GLP- e Gas Natural) que figuren na Base de Datos do IDAE de consumo de carburantes e emisións de CO2 de coches novos, e ademais, acrediten contar con emisións de CO2 homologadas non superiores a 160 g/km (gramos por quilómetro).

Vehículos comerciais lixeiros (categoría N1):

Convencionais, híbridos, híbridos enchufables e eléctricos de autonomía estendida propulsados total ou parcialmente por medio de motores de combustión interna de gasolina, gasóleo, GLP e Gas Natural que, ademais, acrediten contar con emisións de CO2 homologadas non superiores a 160 g/km (gramos por quilómetro).

Eléctricos puros.

Os vehículos turismos (M1) e comerciais (N1) con emisións de CO2 iguais ou inferiores a 120 g/km clasificados como clase A, B, C ou D, na citada base de datos.

Só no caso de que o solicitante, persoa física, sexa integrante de familia numerosa, os vehículos turismos (M1) dotados con máis de cinco prazas poderán estar clasificados como clase A, B e C na citada base de datos.

É requisito necesario dar de baixa definitiva en tráfico por parte do centro autorizado ao efecto, calquera vehículo de categoría M1 ou N1 propiedade do beneficiario, cunha antigüidade mínima de dez anos (M1) / sete anos (N1) desde a súa primeira matriculación.

O prezo dos vehículos adquiridos, antes de IVE, non pode ser superior aos 25.000 euros, excepto para os vehículos eléctricos, híbridos enchufables e de autonomía estendida. Exclusivamente para o caso de familias numerosas e vehículos con máis de cinco prazas sinalados anteriormente, elévase o límite de prezo destes vehículos até os 30.000 euros, antes de IVE.
O Programa PIVE 3 fornecerá efectos ao día seguinte da publicación do Real Decreto no Boletín Oficial do Estado. O sistema informático e de reserva de orzamento estará operativo o luns 29 de xullo de 2013

Deixa unha resposta