Lei de Cantabria 9/2017, de 26 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas

17/01/2018

Cantabria súmase á listaxe de comunidades autónomas que mediante unha modificación da lexislación de consumo garante os principios de calidade, seguridade e igualdade ós que tódolos cidadáns teñen dereito nos servizos de subministración de combustibles e carburantes de automoción.

Lei de Cantabria 9/2017, de 26 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas

Artigo 8 Modificación da Lei de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa dos Consumidores e Usuarios.

Modifícase a Lei de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa dos Consumidores e Usuarios, introducindo unha disposición adicional segunda, pasando a actual disposición adicional única a ser a disposición adicional primeira.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Instalacións de venda ao público polo miúdo de gasolinas e gasóleos de automoción

Deixa unha resposta