Únete a nós

A Unión de Consumidores de Galicia ao igual que calquera outro tipo de Organización fundamenta a súa capacidade de actuación en base á súa masa social. Asociarse á Unión de Consumidores de Galicia ten numerosas vantaxes.

Dereitos como Asociado:

Se vostede o desexa pode participar como membro da UCGAL en calidade de asociado/a en liña ou na modalidade de socio/a de pleno dereito.

Os asociados en liña poderán utilizar os servizos de consultaría da organización tantas veces como desexen en todas as súas modalidades; presencial, postal, telefónica ou telemática.

Os socios de pleno dereito gozarán de plenos dereitos políticos como corresponde a unha organización democrática como a Unión de Consumidores de Galicia. Ademais a carta de servizos compleméntase con unha serie de prestacións do máis amplo, de sorte que as súas necesidades de defensa como consumidor/a queden plenamente garantidas sempre que se respecten as Condicións Xerais de Prestación do Servizo de Defensa do Consumidor.

¡Asóciate!

Porque asociándose non só gaña vostede e os seus… senón que gañamos forza todos os consumidores e consumidoras, non o pense máis e cubra o formulario adxunto.

Unha vez recibida a súa solicitude farémoslle as claves que lle permitan acceder aos servizos dirixidos a cada modalidade de socio. No caso dos socios de pleno dereito ademais recibirán o carné que os acredite como tales.

A comunicación dos datos bancarios suporá a aceptación dos cargos bancarios que correspondan ás cotas de socio segundo a modalidade elixida. As cotas de socio refiren ao ano natural. Chegado o día 31 de decembro renovaranse tamén por anos naturais agás que, un mes antes desta data, comunique por escrito a súa baixa como socio/a.

 1. Requerido
 2. Requerido
 3. Requerido
 4. Requerido
 5. Requerido
 6. Requerido
 7. Requerido
 8. Requerido
 9. Número de conta
 10. Modalidade
 11. Acepto a política de protección de datos
 

cforms contact form by delicious:days

Cota Reducida De 18 a 25 anos e maiores de 65 anos
Cota Individual O/A titular é o/a único/a beneficiario/a dos servizos
Cota Familiar A cobertura esténdese á parella, fillos menores de idade e familiares con discapacidade ou ascendentes que estean ao cargo do/a titular

As solicitudes de alta realizadas entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño devengarán a cota completa. As realizadas entre o 1 de xullo e o 31 de decembro devengarán o 50% do importe da cota.